Overschrijving

Voetballer/sters die overschrijving willen aanvragen van zijn/haar huidige vereniging naar Fit Boys kunnen een  overschrijvingsformulier aanvragen bij hun oude vereniging of bij de ledenadministratie van Fit Boys.

Voor pupillen geld een vereenvoudigde overschrijving. Hiervoor kun je bij de te verlaten club een “Verklaring speelgerechtigdheid pupillen” (zie afbeelding links) en je ledenmutatiekaart opvragen. Indien je een spelerspas (D-pupillen) hebt, moet je deze ook opvragen. Dit lever je in bij je nieuwe club.

Vanaf C-junioren en ouder moet bij de nieuwe club het formulier “Verzoek om overschrijving veldvoetbal” (zie afbeelding rechts) worden gehaald. Deze moet je bij je oude club laten invullen, en gezamenlijk met de ledenmutatiekaart en de spelerspas bij je nieuwe club inleveren. Zelf moet je ook een gedeelte invullen. Na betaling van eventuele achterstallige contributie of nog niet betaalde boetes krijg je het formulier getekend mee van de oude vereniging.

Overschrijven kan tot uiterlijk 31 mei voor het nieuwe seizoen. Na deze datum zal de overschrijving als dispensatieverzoek worden behandeld. Het verzoek zal dan alleen worden gehonoreerd als de te verlaten club hiermee akkoord gaat.

Overschrijven na 31 mei voor spelers in de A-categorie is bijna niet mogelijk. Uitzonderingen daarop zijn verhuizing (meer dan 30 km) of ander werk/ studie, waarbij spelen bij de te verlaten club niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Algemene informatie overschrijvingen  

Gewijzigde overschrijvingsregels

Op 22 juli 2010 heeft de KNVB gecommuniceerd over gewijzigde overschrijvingsregels voor tussentijdse overschrijvingen van spelers in Categorie A veld- en zaalvoetbal. De KNVB heeft deze wijziging als volgt geformuleerd:

Speelgerechtigdheid

Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:

  • Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek;

  • Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek;

  • Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus van het daarop volgende seizoen.

Voor het overige blijven de criteria voor het verlenen van tussentijdse overschrijving ongewijzigd. Dat geldt ook voor de procedure om tussentijdse overschrijving aan te vragen. Het bestuur is van mening dat door een inperking van de datum van speelgerechtigdheid bij tussentijdse overschrijving voor de categorie A spelers bewuster omgaan met dit fenomeen. Dit zal leiden tot een serieuze afweging bij spelers, waardoor het oneigenlijk gebruik van tussentijdse overschrijving aanmerkelijk wordt teruggebracht. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het desbetreffende districtskantoor.

Lees de volledige tekst in de brief van de KNVB.

Dispensatie overschrijving, wanneer dispensatie?

Zoals bekend is, dienen alle verzoeken tot overschrijving uiterlijk 31 mei van enig seizoen te worden ingediend (voor (ex-)contractspelers uiterlijk 14 juli) voor het daaropvolgende seizoen. Indien een verzoek tot overschrijving na 31 mei respectievelijk 14 juli wordt ingediend, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek om dispensatie.

Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor bereikt na de eerste vrijdag van de maand maart, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling, dat in dat seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden.

Bestuursbesluit inzake dispensatie overschrijvingen amateurvoetbal

Het bestuur amateurvoetbal heeft de hieronder vermelde dispensatiecriteria krachtens artikel 8 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal en bij delegatie door het bondsbestuur krachtens artikel 10 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage definitief vastgesteld. In dit besluit wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën.

Categorie A

Dit betreft de spelers die regulier uitkomen in teams in competitieklassen die behoren tot categorie A veldvoetbal of tot de categorie A futsal. Deze categorieën worden jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, middels een bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in het Bewaarnummer.
Voor het seizoen 2006/’07 betreft dit de volgende competitieklassen:

- mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 7e klasse

- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse*

- vrouwen veldvoetbal hoofdklasse t/m de 2e klasse;

- A-, B-, C-junioren veldvoetbal eredivisie t/m de 1e klasse;

- D-pupillen topklasse en hoofdklasse;

- futsal: eredivisie t/m de 1e klasse.

* Het desbetreffende districtsbestuur heeft de mogelijkheid hieraan reserveklassen toe te voegen, met dien verstande dat in elk geval de twee laagste reserveklassen veldvoetbal tot categorie B moeten behoren.

Categorie B

Dit betreft de spelers die regulier uitkomen in teams die ingedeeld zijn in alle overige klassen.

De dispensatiecriteria voor categorie A

1. Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van gewijzigde studie-, werk-of woonomstandigheden. Bij een verhuizing geldt dat de nieuwe woonplaats op minstens 30 km afstand van de huidige woonplaats ligt.

2. Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van veranderde omstandigheden in de lichamelijke of psychische toestand van de aanvrager. Deze gewijzigde omstandigheden dienen door een onafhankelijk arts schriftelijk te worden bevestigd.

Algemene voorwaarden bij het verlenen van dispensatie voor categorie A

a. De veranderde omstandigheden mogen vóór het sluiten van de overschrijvingstermijn niet bekend c.q. in te schatten zijn geweest.

b. Het spelen voor de oude vereniging moet door de veranderde omstandigheden onmogelijk zijn geworden.

c. In alle gevallen geldt, dat de omstandigheden niet mogen worden gecreëerd om zodoende tussentijdse overschrijving te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: een verhuizing mag niet (formeel) plaatsvinden louter en alleen om daardoor voor een andere club speelgerechtigd te worden.

Extra dispensatiecriteria uitsluitend ten behoeve van (ex-) contractspelers

1. Junioren en pupillen mogen, met wederzijdse goedkeuring, in het eerste jaar dat zij voor een betaaldvoetbalorganisatie uitkomen (en ook reeds bindende wedstrijden hebben gespeeld) terugkeren naar de amateurvereniging waarvoor zij het laatst speelgerechtigd waren.

2. Ex-contractspelers die voor een amateurvereniging uitkomen en een WW-uitkering ontvangen op basis van hun voetbalverleden, komen in aanmerking voor tussentijdse overschrijving naar een betaaldvoetbalorganisatie. Dit is alleen mogelijk indien een contract wordt getekend, waardoor het recht op de WW-uitkering komt te vervallen. Het ontvangen van de WW-uitkering dient te worden aangetoond.

3. Indien door de arbitragecommissie een contract wordt ontbonden, kan tussentijdse overschrijving naar een amateurvereniging worden verkregen, mits binnen één maand na uitspraak van de arbitragecommissie het verzoek tot overschrijving is ingediend. Dit is echter niet van toepassing indien de ontbinding van het contract aan de speler zelf te wijten is (onbetamelijk persoonlijk gedrag, waardoor van de club niet verlangd kan worden de speler nog langer in dienst te houden).

De dispensatiecriteria voor categorie B

1. Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien de te verlaten vereniging akkoord gaat met deze overschrijving. De speler moet aan kunnen tonen dat hij behoort tot categorie B en mag na een eventuele tussentijdse overschrijving in het lopende seizoen niet meer uitkomen in wedstrijden behorende tot categorie A.

2. Tussentijdse overschrijving kan, indien de te verlaten vereniging niet akkoord gaat, toch worden verleend indien voldaan wordt aan een criterium en de voorwaarden van categorie A. In deze situatie zijn er geen beperkingen voor het spelen van wedstrijden in het vervolg van de competitie.

Verzoeken tot overschrijving krachtens het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal respectievelijk het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoedingen en Solidariteitsbijdrage worden als volgt behandeld:

1. Door het districtsbestuur:

- indien het een overschrijving betreft van een amateurvereniging naar een amateurvereniging;

- indien het een overschrijving betreft van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie en vice versa.

2. Door het bestuur amateurvoetbal:

- indien het een overschrijving betreft van een amateurspeler van en naar het buitenland;

- indien het een overschrijving betreft van een betaaldvoetbalspeler uit het buitenland naar een amateurvereniging in Nederland.

Vereniging met zaterdag-en zondagvoetbal

Een speler uitkomend in categorie A die de keuze heeft in zijn vereniging deel te nemen aan het zaterdag-of het zondagvoetbal, moet vóór aanvang van het seizoen een keuze maken.

Een speler uitkomend in categorie B van een veldvoetbalvereniging met een zaterdag-en een zondagafdeling mag op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen.

Vanuit het buitenland

De FIFA heeft voor internationale overschrijvingen een andere regeling van toepassing verklaard. Het bondsbestuur heeft bepaald dat voor de KNVB de regeling is ingegaan met ingang van 1 september 2002. De regeling voor internationale overschrijvingen is van toepassing op alle overschrijvingen van contract-en amateurspelers van het buitenland naar Nederland en vice versa. De volgende regels zijn van kracht:

1. Er zijn twee periodes waarin men overschrijving kan aanvragen. Deze periodes zijn:

- einde competitie tot en met 31 augustus;

- 1 januari tot en met 31 januari. 

Verzoeken tot overschrijving dienen derhalve uiterlijk 31 augustus dan wel 31 januari bij het secretariaat amateurvoetbal van de KNVB te Zeist te zijn ingediend.

2. Er is geen dispensatiemogelijkheid voor tussentijdse overschrijving.

3. Er is geen internationale overschrijving mogelijk voor spelers jonger dan 18 jaar, tenzij:

- hij meeverhuist met de ouders (bewijs van inschrijving in de betreffende gemeente is dan noodzakelijk);

- hij de arbeidsgerechtigde leeftijd heeft in het land waar hij heen gaat (dat is binnen de landen van de EU in principe 16 jaar).

4. Voor een jeugdspeler die woont in een grensstreek geldt het verbod van overschrijving voor spelers jonger dan 18 jaar niet, indien de speler in kwestie niet meer dan 50 km van de grens woont en de club waar hij wil spelen niet verder dan 50 km van de grens is gevestigd.

Overschrijving asielzoekers

Conform de reglementen van de FIFA mag de KNVB geen spelers uit het buitenland laten voetballen, eerder dan van de buitenlandse bond een internationaal transfercertificaat is ontvangen. De procedure voor overschrijving vanuit het buitenland staat vermeld op het overschrijvingsformulier.